Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. PREAMBULUM

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a TOMÁN Lifestyle Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1126 Budapest, Szendrő utca 57/B., Cg. 01-09-202790, a továbbiakban: Társaság) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót, annak tartalmát a Társaság – tiszteletben tartva a Társaság által működtetett TOMÁN DIET programban (a továbbiakban: Program) bármely módon részt vevő természetes személy (a továbbiakban: Vendég) magánszféráját – magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Jelen Tájékoztató – ennek mindenkor hatályos változata – a Társaság székhelyén (minden olyan telephelyén, működési helyén, ahol adatfelvétel történik) és a Társaság www.tomandiet.com weboldalán (a továbbiakban: Weboldal) mindenkor elérhető. A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót – szükség szerint – bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal.

A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

A Társaság elkötelezett a Vendégek személyes (különleges) adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Vendégek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes (különleges) adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

A jelen Tájékoztató elfogadásával a Vendég önként hozzájárul ahhoz, hogy a Programban történő részvétele regisztrálásával (vendégkártya kitöltésével és annak aláírásával, a továbbiakban: Vendégkártya) a Társaság személyes (különleges) adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint és annak megfelelően, és ezt fenntartás nélkül elfogadja. A Vendég az Infotv. 5. § (1) a) és 5. § (2) a) pontja szerinti hozzájárulást a Vendégkártya aláírásával írásban adja meg a Társaság részére.

A Vendég a Vendégkártya kitöltésekor, illetve a Programban való részvétel, a további konzultációk során a Vendégkártya további adatbővítésével, valamint a róla készült képmások készítésekor, rögzítésekor adatot szolgáltat a Társaság részére. A Vendég egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság részére és tudomásul veszi, azt elfogadja, és ahhoz hozzájárul, hogy a Programban történő részvételhez szükséges bizonyos személyes (különleges) adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a szolgáltatást a Vendég teljesíti is.  Amennyiben a Vendég akként dönt, hogy a kért személyes (különleges) adatot – akár részben – nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy a Programban való részvételének nyomon követése, illetőleg a vele való, Társaság általi kapcsolattartás nem lesz eredményes.

A Társaság általi adatkezelésre a Vendég előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján, illetve jogszabály rendelkezésénél fogva kerül sor.

A személyes (különleges) adatok valódiságáért, pontosságáért – a Társaság által mért és rögzített (testsúly és képmás) személyes adatok kivételével – kizárólag a Vendég tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy a Program bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy a Társaság a törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

A jelen Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv. értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

 

II. A TÁRSASÁG ÁLTALI EGYES ADATKEZELÉSEK

 1. Regisztráció a TOMÁN DIET programban való részvételre (Vendégkártya kitöltése), illetve a Programban való részvétel, a további konzultációk során annak további bővítése

A regisztráció a Vendégkártya kitöltésével és annak Vendég általi aláírásával történik az első személyes konzultáció keretében. A Vendégkártyán a Vendég az igen üres négyzet ikszelésével választása szerint hozzájárul [1] személyes (különleges adatai) kezeléséhez, és/vagy [2] e-DM küldéséhez, és/vagy [3] képmás készítéséhez és kezeléséhez. A személyes (különleges) adatokat a Vendégkártya tartalmazza, mely egy papír alapú űrlap, formanyomtatvány. A Vendégkártyát a Társaság elkülönítetten, rendszerezve tárolja az adatkezelés megszűnéséig. 

 

 1. Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (e-DM)

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 6. § (1) bekezdés alapján a Társaság a Vendégnek, mint a reklám címzettjének közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közöl (a továbbiakban: Hírlevél), melyhez a Vendég előzetesen, egyértelműen és kifejezetten írásban, a Vendégkártyában található igen üres négyzet ikszelésével, majd a Vendégkártya aláírásával járul hozzá. A Társaság a jelen pont szerinti hozzájáruló nyilatkozatot tevő Vendégek személyes adatairól a Grtv. (5) bekezdése alapján nyilvántartást vezet, mellyel értelemszerűen adatkezelést valósít meg az alábbiak szerint.

 

A kezelt adatok köre
A kezelt adat: a Vendég email címe (mely a jelen Adatkezelési Tájékoztató II. fejezet 1. pontja szerint kerül felvételre és melyet a Társaság az e-DM küldésekor minden esetben felhasznál)
Az adatkezelés célja Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján (e-DM): a Társaság saját ajánlatait, szolgáltatásait, termékeit tartalmazó hírlevél, anonim módon feldolgozásra kerülő statisztikai adatképzést célzó kérdőívek, a Programmal való elégedettséget mérő kérdőívek, stb.
Célzott megkeresés Amennyiben a Társaság az adott megkereséstípust az adott Vendég számára célzott tartalommal küldi, úgy erről a megkeresésben tájékoztatást ad.
Az adatkezelés időtartama A hozzájárulás megadásától számított 36 hónapig, illetve a hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás, a továbbiakban: Leiratkozás). A Leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon, hogy abból a korábbi adatok nem visszanyerhetőek, de konkrét adat megadásakor a Leiratkozás bizonyítható. A Leiratkozásra a Hírlevél végén , vagy telefon útján van lehetőség az V. fejezetben meghatározott telefonszámon. A Hírlevélben történő azonnal, míg a telefon útján közölt Leiratkozás legkésőbb 5 munkanap elteltével életbe lép.
Az adatkezelés jogalapja A Vendég írásbeli hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a)  és 5. § (2) bek. a) pontja, a Grtv. 6. § (1) bekezdése, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (4) bekezdése alapján, melyet a Vendégkártyában található igen üres négyzet ikszelésével, majd annak aláírásával ad meg.
Adathelyesbítési (és törlési) lehetőség a Vendég által Társaságunknál kezdeményezhető a jelen Tájékoztató V. fejezetében megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

A Vendég információs önrendelkezési jogainak érvényesítése Az IV. fejezetben leírtak szerint.

 

 

 

 1. Képmás készítése a Vendégről a Vendégkártya kitöltésével egyidejűleg, illetve a Programban való részvétel, a konzultációk során, továbbá a Képmások felhasználása külön hozzájárulás alapján. A Vendég a Képmás készítéséhez és kezeléséhez a Vendégkártyában található igen üres négyzet ikszelésével, majd a Vendégkártya aláírásával járul hozzá. A Vendég a Képmás Társaság általi felhasználásához külön nyilatkozat formájában járul hozzá (a továbbiakban: Képmás Felhasználásához Való Hozzájárulás) A Társaság a Képmásokat elkülönítetten, rendszerezve elektronikus tárhelyen (kinyomtatva is) tárolja az adatkezelés megszűnéséig.

 

A kezelt adatok köre
A Képmás készítése során felvett személyes adatok: a Képmás (beleértve az azon rögzítésre került Vendég azonosítására alkalmas jellemzőit, a Vendéggel kapcsolatba hozható személyes adatot)

 

A Képmás készítése során felvett különleges személyes adatok: a Vendég Képmásán rögzítésre került egészségügyi állapotára vonatkozó jellemzői, személyes adatai, pl.: olyan testi ismertetőjelek, amelyek korábbi vagy jelenleg fennálló betegségekre vonatkoznak)
A Képmás felhasználása, mint adatkezelés: A Képmás továbbítása, nyilvánosságra hozatala. A Vendég a Képmás Társaság általi felhasználásához a Képmás Felhasználásához Való Hozzájárulással járul hozzá. A Vendég a Képmás Felhasználásához Való Hozzájárulásában határozza meg a Képmás felhasználásának terjedelmét.
Az adatkezelés célja A Vendég Programban való részvételének elősegítése, nyomon követése, illetve erre irányuló külön hozzájárulása esetén azok továbbítása, nyilvánosságra hozatala marketing célokból.
Az adatkezelés időtartama A hozzájárulás megadásától számított 24 hónapig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig. Az adatkezelés megszűnését követően a Képmásokat a Társaság haladéktalanul megsemmisíti, az elektronikus tárhelyen lévő példányokat pedig haladéktalanul törli.
Az adatkezelés jogalapja A Vendég előzetes írásbeli hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bek. a) pontja, illetve 5. § (2) bek. a) pontja alapján, melyet a Vendégkártyában található igen üres négyzet ikszelésével, majd annak aláírásával, továbbá a Képmás Felhasználásához Való Hozzájárulás aláírásával ad meg.
Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Vendégek által Társaságunknál kezdeményezhető a jelen Tájékoztató V. fejezetében megadott elérhetőségek bármelyikén.

 

A Vendég információs önrendelkezési jogainak érvényesítése Az IV. fejezetben leírtak szerint.

 

 

 

 

III. AZ INFOTÖRVÉNY 6. § (5) BEKEZDÉSÉN ALAPULÓ ADATKEZELÉS

Tájékoztatjuk, hogy a Vendég hozzájárulásával felvett adatokat Társaságunk törvény eltérő rendelkezésének hiányában

 1. a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
 2. b) a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes (különleges) adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Vendég hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Az adatkezelést megelőzően Társaságunk körültekintően mérlegeli, hogy az adatkezeléshez fűződő jogi érdek és a személyes adatok (különleges) védelméhez fűződő jog korlátozása egymással arányban állnak-e, és erről tájékoztatja a Vendégeket.

 

IV. A VENDÉGEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

Tájékoztatjuk, hogy a jelen bekezdésben foglalt, illetve a Társaságunkhoz intézni kívánt bármely megkeresést, kérelmet postai úton Társaságunk Weboldalon is közzétett mindenkori székhelyére (jelenleg 1126 Budapest, Szendrő utca 57/B) vagy elektronikus úton az info@tomandiet.com e-mail címre juttathatja el.

 

i) Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről

A Vendég kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Vendégnek a Társaság által kezelt, illetve – amennyiben a Társaság adatfeldolgozót igénybe vesz – az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes (különleges) adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Társaságunk a fenti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában megadja a tájékoztatást a Vendég részére. A tájékoztatás nyújtásának módja a megkeresés módjához (e-mail, postai levél) igazodik. Amennyiben erre a Vendég igényt tart, Társaságunk a tájékoztatást írásban, postai úton juttatja el a Vendég részére. Társaságunk a tájékoztatást az Infotv. 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ában meghatározott esetekben megtagadhatja, ez esetben írásban közli a Vendéggel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotv. mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Vendég bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Amennyiben Társaságunk adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett személyazonosságának és a személyes (különleges) adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett megkeresést intézhet Társaságunkhoz (adattörlés, zárolás, helyesbítés, tiltakozás, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás).

 

ii) A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem

Ha a személyes (különleges) adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes (különleges) adat Társaságunk rendelkezésére áll, a személyes adatot Társaságunk a Vendég kérelmére helyesbíti.

 

iii) A személyes adatok törlése vagy zárolása iránti kérelem – a kötelező adatkezelés kivételével

A Vendég kérelmére a Társaság törli vagy zárolja a személyes (különleges) adatokat.

Társaságunk a Vendég kérelmén túlmenően törli a személyes (különleges) adatot, ha

– kezelése jogellenes,

– az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

– az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

– azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett Társaságunk zárolja a személyes (különleges) adatot, ha a Vendég ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vendég jogos érdekeit. Az így zárolt személyes (különleges) adatot Társaságunk kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Társaságunk megjelöli az általa kezelt személyes (különleges) adatot, ha a Vendég vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes (különleges) adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A fenti kérelmeknek megfelelő intézkedésről (helyesbítés, zárolás, megjelölés és törlés) Társaságunk értesíti a Vendéget továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vendég jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben Társaságunk a Vendég helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban vagy a Vendég hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Vendég bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Vendég halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve hiteles másolatának Társaságunk VI. fejezet szerinti címére történő megküldésével a Vendég bármely közeli hozzátartozója, illetve a hagyatékban részesülő személy – ilyen minőségének igazolása mellett – kérheti a Vendéggel fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Vendégre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

 

iv) Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

A Vendég Társaságunkhoz eljuttatott kérelmében tiltakozhat személyes (különleges) adatainak kezelése ellen, ha

 1. a) ha a személyes (különleges) adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 2. b) ha a személyes (különleges) adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 3. c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Vendéget írásban tájékoztatja.

Amennyiben Társaságunk a Vendég tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes (különleges) adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Társaságunk a Vendég adatát nem törölheti, ha az Infotv. rendelte el.

 

v) Bírósági jogorvoslat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás lehetősége

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: + 36-1/391-1400, fax: + 36-1/391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes (különleges) adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

A Vendég bírósághoz fordulhat:

 • a felvilágosítás megtagadása,
 • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
 • jogainak megsértése esetén, továbbá
 • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.

A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Vendég választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ha Társaságunk a Vendég adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Társaságunk, illetve más adatkezelő a Vendég adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Vendég személyiségi jogát megsérti, a Vendég Társaságunktól sérelemdíjat követelhet.

Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően forduljanak bizalommal Társaságunkhoz.

 

vi) A Vendég személyes (különleges) adatait akkor is törli a Társaság, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

 

V. TOVÁBBI ADATKEZELÉSI TUDNIVALÓK

Igényérvényesítési postai és e-mail cím, ügyfélszolgálat, elérhetőség Postacím: 1126 Budapest, Szendrő utca 57/B

Telefon: +36-20-4869149

Fax:

honlapcím: www.tomandiet.com

E-mail: info@tomandiet.com

Adatbiztonság Társaságunk megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes (különleges) adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Társaságunk kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Társaságunk kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Társaságunknál csak az illetékes, vonatkozó munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá a személyes (különleges) adatokhoz a legmagasabb szintű hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett.

 

Társaságunk a papír alapú Vendégkártyákat őrzött székhelyén, a Képmásokat tartalmazó elektronikus adathordozót pedig 24 órás őrzéssel védett szerveren kezeli.

Tájékoztató módosítása Társaságunk jogosult a jelen Tájékoztatót a Vendégek tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Vendég hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – a módosítást követő naptári napon válnak hatályossá az adott Vendég vonatkozásában.
Tájékoztató hatályos 2017.12.01.

 

Partnereket keresünk!