Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. BEVEZETÉS

1.1. Program

TOMÁN Lifestyle Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1126 Budapest, Szendrő utca 57/B., Cg. 01-09-202790, a továbbiakban: Társaság) kifejlesztette a TOMÁN DIET elnevezésű programot (a továbbiakban: Program). A Program testsúlycsökkentő és –fenntartó életmódprogram, amely a fehérje diéta módszerén alapul. A Program során a Programban részt vevő természetes személyek (a továbbiakban: Vendégek) részére termékértékesítés, és azokhoz kapcsolódó szolgáltatásnyújtás történik, melynek helye a TOMÁN PONT elnevezésű kereskedelmi üzlet, egység.

1.2. Franchise

A Társaság nemzetközi franchise hálózatot épít, melynek keretén belül számos belföldi és külföldi franchise átvevő működtet TOMÁN PONTOT.

A Társaság a következő címeken működtet TOMÁN PONTOKAT:

1126 Budapest, Szendrő utca 57/B

1061 Budapest, Andrássy út 1.

1.3. Webshop

A Társaság a www.tomandiet.com elnevezésű domain név alatt (a továbbiakban: Honlap) alatt magyar nyelvű webshop-ot (a továbbiakban: Webshop) működtet. A Webshop a Társaság Honlapon elérhető termékkatalógusa, mely a Társaság által forgalmazott élelmiszereket vagy azok egy részét (a továbbiakban: Termék) kínálja eladásra. A Webshopon történő elektronikus megrendelés leadással és a Társaság általi megrendelés elfogadásával adásvételi szerződés jön létre a megrendelést leadó természetes személy, mint vevő (a továbbiakban: Vásárló) és a Társaság, mint eladó között.

II. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2.1. A Tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a Társaság által követett és alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

2.2. A Tájékoztató hatálya

A Társaság az 1.2-1.3. pontokban foglaltakra tekintettel rögzíti, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató
[1] a Társaság által követett és alkalmazott adatkezelési tevékenységekre és
[2] az ezen adatkezelési tevékenységekkel érintett természetes személyekre
(Vendégekre és Vásárlókra) vonatkozik. A Társaság (1) az általa működtetett TOMÁN PONTOK, és (2) a Webshop útján valósít meg adatkezelést. A jelen adatkezelési tájékoztató tehát nem vonatkozik a Társaság franchise átvevői által követett és alkalmazott adatkezelési tevékenységekre és az ezen adatkezelési tevékenységekkel érintett természetes személyekre sem, melyek vonatkozásában a franchise átvevők önálló adatkezelőknek minősülnek, és ekként illetik meg, illetve terhelik a saját adatkezelési tevékenységükkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek.

2.3. A Tájékoztató elérhetősége

Jelen Tájékoztató – ennek mindenkor hatályos változata – a Társaság (1) 1.1. pontban rögzített székhelyén, (2) az 1.2. pontban rögzített TOMÁN PONTJAIN, és (3) a www.tomandiet.com Honlapján mindenkor elérhető.

2.4. A Tájékoztató módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót – szükség szerint – bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal, mely módosításról általános tájékoztatást nyújt. A Társaság jogosult a Program tartalmának, tematikájának előzetes értesítés nélkül történő módosítására, mely a jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelések célját, és az azokhoz való hozzájárulást érintheti, mely esetben a Társaság a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint jár el.

2.5. Irányadó jogszabályok

A Társaság kijelenti, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Tájékoztató és a hatályos jogszabályok [ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.).

A Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező fogalmak a fent megjelölt jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak. Érintett alatt a jelen Tájékoztató vonatkozásában a Vendég és a Vásárló együttesen értendő.

2.6. A szolgáltatott személyes adatok valódisága, pontossága

A Társaság részére szolgáltatott, közölt, hozzáférhetővé tett személyes adatok valódiságáért, pontosságáért – a Társaság által mért személyes adatok kivételével – kizárólag az Érintett (Vendég és/vagy Vásárló) tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

2.7. Adatszolgáltatás hiánya

Az Érintett tudomásul veszi, hogy a Programban történő részvételhez szükséges bizonyos személyes (különleges) adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a szolgáltatást a Vendég teljesíti is. Amennyiben a Vendég akként dönt, hogy a kért személyes (különleges) adatot – akár részben – nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy a Programban való részvételének nyomon követése, illetőleg a vele való, Társaság általi kapcsolattartás nem lesz eredményes.

2.8. Adatbiztonság

A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

 

III. EGYES ADATKEZELÉSEK

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések külön táblázatban kerülnek bemutatásra. Az egyes táblázatok csak a táblázatok 1. pontjában meghatározott adatkezeléssel kapcsolatos tényeket tartalmazzák.

1. Vendégkártyával kapcsolatos adatkezelés (1. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  Amennyiben a Vendég részt kíván venni a Programban, úgy az első személyes konzultáció alkalmával a Társaság kitölti a Vendégkártyát a Vendég 2. pontban meghatározott adataival, melyet a Vendég ezt követően aláír (Regisztráció). A Vendégkártya papír alapú űrlap, formanyomtatvány, melyet a Társaság változatlan formában, elkülönítetten, rendszerezve tárol az adatkezelés megszűnéséig, arról elektronikus másolatot nem készít. A Vendégkártya tartalma a második, harmadik, és negyedik konzultáció alkalmával bővítésre kerül, akként, hogy a Vendég 2. pont 7-12. soraiban rögzített adatai a Társaság által ismételten mérésre, majd rögzítésre kerülnek.
2. A kezelt személyes adatok:
  1. név
  2. születési idő
  3. lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)
  4. telefonszám
  5. email cím
  A kezelt különleges adatok:
  6. testmagasság
  7. testsúly
  8. BMI
  9. zsír %
  10.izom %
  11.VT
  12.kcal
  A 7-12. sorokban rögzített különleges adatokat a Társaság méri. A Társaság a Vendégkártyán rögzíthet további egészségügyi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó különleges adatokat, melyeket a Vendég önkéntesen közöl, és amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Programban való eredményes részvételhez és melyekre a Regisztráció alkalmával adott hozzájárulás hatálya automatikusan kiterjed.
3. Az adatkezelés célja:
  A Vendéggel való kapcsolatfelvétel/-tartás, a Program menetének, szabályainak elérhetővé tétele, a Vendég személyre szabott kiszolgálása, értesítése, a Vendég Programban való részvételének elősegítése, támogatása, nyomon követése, illetve a Program befejezését követően a Vendég Programmal elért eredményének után követése. További adatkezelési cél a Programmal kapcsolatos elégedettséget mérő kérdőívek e-mail útján történő megküldése a Vendégek számára a Program minőségének biztosítása, javítása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelésre (az 1-5 sorszámú adatok tekintetében) a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges.
  Az adatkezelésre (a különleges adatok tekintetében) a GDPR 6. cikk (1) a) és 9. cikk (2) a) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz a Vendég hozzájárulása alapján. A Vendég a Vendégkártyán az „igen” üres négyzet megjelölésével (ikszelés, pipálás) és a Vendégkártya aláírásával adja meg hozzájárulását. A Vendég jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Vendég írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató V. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A Társaság az adatkezelést a hozzájárulás megadásától számított 24 hónapig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig folytatja. Az adatkezelés bármely okból történő megszűnését követően a papír alapú Vendégkártyát a Társaság haladéktalanul megsemmisíti.
6. Vendég jogai:
  IV. fejezet szerinti jogok
7. Vendég jogainak érvényesítése:
  V. fejezet szerint
8. Adatfeldolgozó:
  A Társaság a jelen adatkezelési tevékenységéhez adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
9. Az adatok megismerésére jogosultak:
  A Társaság munkavállalói.

2. Elektronikus adatbázis útján megvalósuló adatkezelés (2. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Regisztrációt követően a Vendég Vendégkártyán szereplő adatait a Társaság elektronikus rendszerben is rögzíti. A Társaság elektronikus adatbázisában a Vendégek adatait a Társaság elkülönítetten, rendszerezve tárolja az adatkezelés megszűnéséig, arról papír alapú másolatot nem készít. Az elektronikus adatbázis tartalma bővítésre kerül (1) a második, harmadik, és negyedik konzultáció alkalmával a konzultációk időpontjaival, továbbá a Vendég 2. pontban meghatározott 9-15. sorban rögzített adataival, melyek a Társaság által ismételten mérésre, rögzítésre kerülnek, illetve (3) a „Korábbi vásárlások” menüpont a Vendég által történő valamennyi vásárlás alkalmával.
2. A kezelt személyes adatok:
  1. név
  2. Vendégkártya száma
  3. születési idő
  4. lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)
  5. telefonszám
  6. email cím
  7. korábbi vásárlások adatai
  8. konzultációk időpontjai
  A kezelt különleges adatok:
  9. testmagasság
  10.testsúly
  11.BMI
  12.zsír %
  13.izom %
  14.VT
  15.kcal
  A 9-15. sorokban rögzített különleges adatokat a Társaság méri. A Társaság az elektronikus adatbázisban rögzíthet további egészségügyi állapotra, kóros szenvedélyre vonatkozó különleges adatokat, melyeket a Vendég önkéntesen közöl, és amelyek elengedhetetlenül szükségesek a Programban való eredményes részvételhez és melyekre a Regisztráció alkalmával adott hozzájárulás hatálya automatikusan kiterjed.
3. Az adatkezelés célja:
  A Vendéggel való kapcsolatfelvétel/-tartás, a Program menetének, szabályainak elérhetővé tétele, a Vendég személyre szabott kiszolgálása, értesítése, a Vendég Programban való részvételének elősegítése, támogatása, nyomon követése, illetve a Program befejezését követően a Vendég Programmal elért eredményének után követése. További adatkezelési cél a Programmal kapcsolatos elégedettséget mérő kérdőívek e-mail útján történő megküldése a Vendégek számára a Program minőségének biztosítása, javítása, valamint az esetleges panaszok kezelése érdekében.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelésre (az 1-8 sorszámú adatok tekintetében) a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges.
  Az adatkezelésre (a különleges adatok tekintetében) a GDPR 6. cikk (1) a) és 9. cikk (2) a) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz a Vendég hozzájárulásával. A Vendég a Vendégkártyán az „igen” üres négyzet megjelölésével (ikszelés, pipálás) és a Vendégkártya aláírásával adja meg hozzájárulását. A Vendég jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Vendég írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató IV. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A Társaság az adatkezelést a hozzájárulás megadásától számított 24 hónapig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig folytatja. Az adatkezelés bármely okból történő megszűnését követően a Társaság haladéktalanul törli a Vendég az elektronikus adatbázisban található adatait.
6. Vendég jogai:
  IV. fejezet szerinti jogok
7. Vendég jogainak érvényesítése:
  V. fejezet szerint
8. Adatfeldolgozó:
  WD-Artech Kft., 6050 Lajosmizse, Ybl Miklós u. 11.
  Basa Bence, egyéni vállalkozó

3. Képmás készítése (3. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Társaság Képmást készít a Vendégről a Vendégkártya kitöltésével egyidejűleg, illetve a Programban való részvétel, az egyes konzultációk során, amennyiben ahhoz a Vendég írásban hozzájárul. A Társaság a Képmást marketing célból felhasználja, amennyiben és amilyen mértékben a Vendég írásban hozzájárul. A Társaság a Képmásokat elkülönítetten, rendszerezve, elektronikus tárhelyen tárolja az adatkezelés megszűnéséig. A Vendég a Képmás Társaság általi felhasználásához a Képmás Felhasználásához Való Hozzájárulás elnevezésű nyilatkozat aláírásával járul hozzá. A Vendég a Képmás Felhasználásához Való Hozzájárulásában határozza meg a Képmás felhasználásának terjedelmét.
2. A kezelt személyes adatok:
  Képmás (beleértve az azon rögzítésre került Vendég azonosítására alkalmas jellemzőit, a Vendéggel kapcsolatba hozható személyes adatot)
  A kezelt különleges adatok:
  a Vendég Képmásán rögzítésre került egészségügyi állapotára vonatkozó jellemzői, személyes adatai, (pl.: olyan testi ismertetőjelek, amelyek korábbi vagy jelenleg fennálló betegségekre vonatkoznak)
3. Az adatkezelés célja:
  A Vendég Programban való részvételének elősegítése, támogatása, nyomon követése, a Program befejezését követően a Vendég Programmal elért eredményének után követése, erre irányuló külön hozzájárulása esetén azok továbbítása, nyilvánosságra hozatala marketing célokból.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz a Vendég hozzájárulásával.
  A Vendég a Vendégkártyán az „igen” üres négyzet megjelölésével (ikszelés, pipálás) és a Vendégkártya aláírásával járul hozzá az adatkezeléshez. A Vendég a Képmás Társaság általi felhasználásához külön nyilatkozat formájában járul hozzá (a továbbiakban: Képmás Felhasználásához Való Hozzájárulás)
  A Vendég jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Vendég írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató V. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A Társaság az adatkezelést a hozzájárulás megadásától számított 24 hónapig, illetve a hozzájárulás visszavonásáig folytatja. Az adatkezelés bármely okból történő megszűnését követően a Társaság haladéktalanul megsemmisíti a Képmásokat.
6. Vendég jogai:
  IV. fejezet szerinti jogok
7. Vendég jogainak érvényesítése:
  V. fejezet szerint
8. Adatfeldolgozó:
  WD-Artech Kft., 6050 Lajosmizse, Ybl Miklós u. 11.

4. Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési és marketing célú megkeresés (e-DM, hírlevél)
4. számú táblázat

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.) 6. § (1) bekezdése alapján a Társaság a Vendégnek, mint a reklám címzettjének közvetlen megkeresés módszerével, így különösen elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot közöl (a továbbiakban: Hírlevél), amennyiben a Vendég ehhez előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul. A Vendég a hozzájárulását írásban, a Vendégkártyában található igen üres négyzet ikszelésével, majd a Vendégkártya aláírásával, vagy a Honlap „HÍRLEVÉL” menüpontja alatti checkbox ikszelésével adja meg.
2. A kezelt személyes adatok:
  név
  email cím
3. Az adatkezelés célja:
  Reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés küldése elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján (e-DM): a Társaság saját ajánlatait, szolgáltatásait, termékeit tartalmazó hírlevél, anonim módon feldolgozásra kerülő statisztikai adatképzést célzó kérdőívek, a Programmal való elégedettséget mérő kérdő ívek, stb. Amennyiben a Társaság az adott megkereséstípust az adott Vendég számára célzott tartalommal küldi, úgy erről a megkeresésben tájékoztatást ad.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) a) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz a Vendég hozzájárulásával.
  A Vendég jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Vendég a Hírlevélben található „LEIRATKOZOM” linkre kattintva, vagy írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató V. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A hozzájárulás megadásától számított 36 hónapig, illetve a hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozás, a továbbiakban: LEIRATKOZÁS). A Leiratkozás ténye és dátuma a bizonyíthatóság érdekében rögzítésre kerül olyan módon, hogy abból a korábbi adatok nem visszanyerhetőek, de konkrét adat megadásakor a Leiratkozás bizonyítható. A Hírlevélben történő azonnal, míg a telefon vagy egyéb elérhetőség útján közölt Leiratkozás legkésőbb 5 munkanap elteltével lép életbe.
6. Vendég jogai:
  IV. fejezet szerinti jogok
7. Vendég jogainak érvényesítése:
  V. fejezet szerint
8. Adatfeldolgozó:
  WD-Artech Kft., 6050 Lajosmizse, Ybl Miklós u. 11.
  Basa Bence, egyéni vállalkozó

5. Kamerás megfigyelés (5. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Társaság a TOMÁN PONTON a vagyonvédelem, és üzleti titok megőrzése érdekében elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban: Kamera) alkalmaz, mely képrögzítést (a továbbiakban: Felvétel) tesz lehetővé. A Kamera alkalmazásának célja jogsértések észlelése, esetleges elkövető tettenérése, jogsértő cselekmények megelőzése, és azok bizonyítása.
2. A Felvétellel érintett személyes adatok:
  A Felvétel teljes tartalma, különösen, de nem kizárólagosan az Érintett képmása, viselkedése.
3. Az adatkezelés célja:
  Vagyonvédelem és üzleti titok megőrzése.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  [GDPR 6. cikk (1) f)] Társaság jogos érdekeinek érvényesítése
  A TOMÁN PONT területén található az értékesítésre kerülő árukészlet, értékes gépek berendezések, készpénz és üzleti titkokat, különleges személyes adatokat tartalmazó dokumentumok, amelyek védelme mind Társaság, mind az Érintettek érdeke.
5. A Felvétel tárolásának helye:
  A Társaság központi szervere.
6. A Felvétel tárolásának időtartama:
  A Társaság a Felvételeket felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével megsemmisíti, vagy törli. Felhasználás alatt a Felvétel bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként történő felhasználása értendő.
7. A Felvétel tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések:
  A központi szerver zárt helyiségben található, melyhez hozzáférése kizárólag az ügyvezetőnek van.
8. A Felvétel megismerésére jogosult személy:
  A társaság ügyvezetője.
9. A Felvétel továbbítása:
  A Társaság a Felvételeket kizárólag a jogszabályban meghatározott személyek részére, jogi kötelezettség teljesítése érdekében továbbítja.
10. A Felvétel felhasználásának célja:
  A Társaság a Felvételeket kizárólag a jogszabályban meghatározott jogi kötelezettség teljesítése érdekében használja fel.
11. Az Érintett Felvétellel kapcsolatos jogai:
  IV. fejezet szerinti jogok
12. Az Érintett jogainak érvényesítése:
  V. fejezet szerint
13. Adatfeldolgozó
  WD-Artech Kft., 6050 Lajosmizse, Ybl Miklós u. 11.
14. A Felvételek ellenőrzésére (visszanézésére) vonatkozó szabályok:
 

A Társaság a Felvételeket kizárólag egy adott jogsértő esemény, cselekmény bekövetkezésének gyanúja miatt ellenőrzi, nézi vissza. A Társaság a Felvétel visszanézése (ellenőrzése) során a fokozatosság elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert vezet be, abból a célból, hogy az ellenőrzés ne, vagy lehetőleg minél kisebb mértékben érintse az Érintettek magánszféráját. A visszanézés első lépéseként az ügyvezető meghatároz (i) egy időtartamot, mely alatt a visszanézésre okot adó esemény minden valószínűség szerint történt, meghatározza továbbá konkrétan azt (ii) a területet, illetve (iii) kamera látószöget, melyen belül a visszanézésre okot adó esemény minden valószínűség szerint történt. Az ügyvezető az ellenőrzés első lépéseként legfeljebb 12 órás időtartamot állapíthat meg. Amennyiben az első lépésként meghatározott szempontok alapján az ellenőrzés célja megvalósul, úgy a Társaság az ellenőrzést haladéktalanul befejezi. Amennyiben előbbiek kétség kívül nem állapíthatók meg, és az ellenőrzés folytatása szükséges, úgy az ügyvezető második lépésként jogosult az első lépésben meghatározottaknál tágabb szempontokat megállapítani.

6. Webshop (6. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Vásárló a Webshopban kiválasztott termékek vonatkozásában (1) regisztrációt követő belépéssel, vagy (2) regisztráció nélkül tudja megrendelését leadni. A Vásárló mindkét esetben a 2. pontban meghatározott személyes adatokat rögzíti, melyek szolgáltatása nélkül a szerződés teljesítése nem lehetséges.
2. A kezelt személyes adatok:
  1. név
  2. lakcím (irányítószám, település, utca, házszám)
  3. szállítási cím (irányítószám, település, utca, házszám)
  4. telefonszám
  5. email cím
  6. számlázási adatok (név, akire a számla kiállításra kerül, illetve ezen személy lakcíme)
3. Az adatkezelés célja:
  A Vásárló részére a Webshop-on keresztül Termék értékesítése, illetve annak Vásárlóhoz történő kiszállítása, számviteli kötelezettség teljesítése.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelésére a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés adásvételi szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges.
  Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A Társaság az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt és azt követően határozott ideig az irányadó jogszabályi kötelezettségeknek eleget téve kezeli.
6. Vendég jogai:
  IV. fejezet szerinti jogok
7. Vendég jogainak érvényesítése:
  V. fejezet szerint
8. Adatfeldolgozó:
  WD-Artech Kft., 6050 Lajosmizse, Ybl Miklós u. 11.
  TNT és GLS futárszolgálatok

7. GEOWAY infrakerékpár igénybevétele során megvalósuló adatkezelés (7. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Vendég a GEOWAY infrakerékpár használatával kapcsolatban formanyomtatványt tölt ki, melyen a 2. pontban meghatározott személyes adatokat szolgáltatja a Társaság részére. A formanyomtatvány papír alapú, melyet a Társaság változatlan formában, elkülönítetten, rendszerezve tárol az adatkezelés megszűnéséig.
2. A kezelt személyes adatok:
  1. név
  2. nem
  3. életkor
  4. email cím
  5. telefonszám
3. Az adatkezelés célja:
  Az adatkezelés célja a GEOWAY infrakerékpár igénybevételére irányuló szerződés létrehozása, teljesítése, azon belül a 2. és 3. sorszámú személyes adatok kezelésének célja a kerékpár személyre szabott edzésprogramjának beállítása, míg a 4. és 5. sorszámú személyes adatok kezelésének célja a kapcsolatfelvétel/tartás.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A Társaság a formanyomtatványt a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig 6 hónapig őrzi meg.
6. Vendég jogai:
  IV. fejezet szerinti jogok
7. Vendég jogainak érvényesítése:
  V. fejezet szerint

8. VENUS LEGACY 4D igénybevétele során megvalósuló adatkezelés (8. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Vendég a VENUS LEGACY 4D testkezelő gép használatával kapcsolatban formanyomtatványt tölt ki, melyen a 2. pontban meghatározott személyes adatokat szolgáltatja a Társaság részére. A formanyomtatvány papír alapú, melyet a Társaság változatlan formában, elkülönítetten, rendszerezve tárol az adatkezelés megszűnéséig.
2. A kezelt személyes adatok:
  1. név
  2. email cím
  3. telefonszám
3. Az adatkezelés célja:
  Az adatkezelés célja a VENUS LEGACY 4D testkezelő gép igénybevételére irányuló szerződés létrehozása, teljesítése, a kapcsolatfelvétel/tartás.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A Társaság a formanyomtatványt a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig 6 hónapig őrzi meg.
6. Vendég jogai:
  IV. fejezet szerinti jogok
7. Vendég jogainak érvényesítése:
  V. fejezet szerint

9. ELYSION szőrtelenítő kezelés igénybevétele során megvalósuló adatkezelés (9. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Vendég az ELYSION szőrtelenítő kezeléssel kapcsolatban formanyomtatványt tölt ki, melyen a 2. pontban meghatározott személyes adatokat szolgáltatja a Társaság részére. A formanyomtatvány papír alapú, melyet a Társaság változatlan formában, elkülönítetten, rendszerezve tárol az adatkezelés megszűnéséig.
2. A kezelt személyes adatok:
  1. név
  2. email cím
  3. telefonszám
3. Az adatkezelés célja:
  Az adatkezelés célja az ELYSION szőrtelenítő kezelés igénybevételére irányuló szerződés létrehozása, teljesítése, a kapcsolatfelvétel/tartás.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A Társaság a formanyomtatványt a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig 6 hónapig őrzi meg.
6. Vendég jogai:
  IV. fejezet szerinti jogok
7. Vendég jogainak érvényesítése:
  V. fejezet szerint

10. Számlázással kapcsolatos adatkezelés (10. számú táblázat)

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
  A Társaság az értékesített termékekről és igénybe vett fenti táblázatokban rögzített szolgáltatásokról számlát állít ki, és megőrzi azt. A számlázási célú adatkezelés szorosan kapcsolódik a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatkezeléshez, annak részét képezi, de attól eltérő jogalapon történik.
2. A kezelt személyes adatok:
  Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján:
  1. név
  2. lakcím
  A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:
  1. név
  2. lakcím
3. Az adatkezelés célja:
  Számla kiállítása az értékesített termékekről és az igénybe vett szolgáltatásokról, annak megőrzése, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.
4. Az adatkezelés jogalapja:
  Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.
5. Az adatkezelés időtartama:
  A kiállított számla, mint számviteli bizonylat megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti határidőig (jelenleg 8 év), 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján az adójogi elévülési határidőig kerül sor.

IV. ÉRINTETT JOGAI

Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

4.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg a Társaság részére személyes adatait, a Társaság a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.

4.2. Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Társaság pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére a Társaság tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy jogosult kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be a Tárasaság, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. Amennyiben a Társaság személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor a Társaság az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát a Társaság díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. A Társaság további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban a Társaság előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Társaság az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

4.3. Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult kérni, hogy a Társaság helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.

4.4. Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)

Az Érintett bármikor kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését, amely kérésnek a Társaság köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a Társaság közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.5. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)

Az Érintett kérheti, hogy a Társaság korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy a Társaság adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

A korlátozás ideje alatt az adatot a Társaság csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról a Társaság az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a Érintett által kért és a Társaság által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Társaság tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.

4.6. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet a Társaság alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból a Társaság nem kezeli.

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

4.7. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)

Tekintettel arra, hogy a Társaság az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése a Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben a Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, a Társaság jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

4.8. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

4.9. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

4.10. A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Társaság a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Az eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).

4.11. Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

 1. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.

V. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE,
KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el a Társaság székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg a Társaság e-mail elérhetőségére.

A Társaság/Adatkezelő adatai, elérhetőségei:
Postacím: 1126 Budapest, Szendrő utca 57/B
Telefon: +36-20-4869149
Honlapcím: www.tomandiet.com
E-mail: info@tomandiet.com

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Társaság jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

Amennyiben az kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a Társaság megtagadhatja.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a Társaság:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Budapest, 2018. november 29.